Visionary

Visionary

Pozemek se nachází v severovýchodním cípu rozvojového území Praha - Bubny. V minulosti byla na toto území zpracována  řada urbanistických studí, které shodně potvrdily obrys budoucího bloku vymezeného ulicemi Argentinská, Plynární, Železničářů, Poupětova (v prodloužení stávající ulice Poupětova přes ul. Argentinskou).

V současnosti je ve výstavbě první etapa - administrativní budova Visionary s 25 000 m2 . Budova je tvořena dvěma sedmipatrovými hmotami propojenými středovým šestipatrovým mostem ve kterém je v přízemí umístěna průchozí recepce. Průčelí fasád do ulice Plynární je doplněno do líce uliční čáry zavěšenou ocelovou konstrukcí pochozích teras, která propojí obě hmoty do jednoho kompaktního celku. Tato stěna je navržena jen do úrovně 6NP a zároveň je na objektu A1  na nároží ulic Plynární - Železničářů  navrženo ustoupení posledního podlaží, tím dojde k výškové diferenci objemů a zvýraznění nárožní hmoty do křižovatky Argentinská. Pro vytvoření vizuální celistvosti stěny s okolními fasádami a vytvoření dojmu plného objemu jsou na stěně aplikovány stejné prvky jako na okolních fasádách - průběžné horizontální římsy a skleněné vertikální lamely.

Dlouhé hmoty fasád do ulic Argentinská a Železničářů jsou členěny pomocí zapuštěných teras. Vznikají tak venkovní pobytové plochy doplněné o vzrostlou zeleň, která se na fasádě uplatňuje i z dálkových uličních pohledů. Funkční náplň objektu je administrativní, doplněná v parteru o obchodní jednotky.V rámci druhá etapy výstavby dojde k uzavření struktury do kompaktního městského bloku.

2017
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Tomáš Bíma
Ing. Marie Mrázová

Architekt projektu

Mgr.A. Jan Hofman

Tým

Ing. Ondřej Hec
Ing. arch. Ilia Charushin
Ing. Pavel Prchal
Ing. arch. Josef Skála
Ing. Petr Šusta
Ing. Martin Vítek
MSC. Anna Salingerová
Ing. arch. Bohuslav Šenkýř

Celková podlažní plocha

24 900 m2

Stav

V realizaci

Klient

Skanska Property Czech Republic, s.r.o.
VisionaryVisionaryVisionaryVisionaryVisionaryVisionaryVisionaryVisionaryVisionaryVisionary