Centrum města Železná Ruda

Součástí studie metodického přístupu k rozvoji a obnově města Železná Ruda je kromě historického, majetkoprávního a provozního zhodnocení stávajícího stavu centra i komplexní návrh veřejného prostoru středu obce vypracovaný na základě snahy zhodnotit stávající cenné prvky a snahy eliminovat nežádoucí faktory. Klíčovými tématy návrhu bylo proto zejména upřednostnění pěších před automobilovou dopravou, zhodnocení využitelnosti svažitého terénu, podpora rozvoje parteru a adjustace historických památek.

Řešené území zahrnuje prostor kolem kostela Panny Marie Pomocné, předpolí Zámečku, předpolí a okolí budovy městského úřadu a prostor v místě křížení ulic Klatovská a třídy 1. máje. Úprava ploch navazujících na objekt kostela Panny Marie Pomocné je plně podřízena významu nemovité historické památky a podpoře rozvoje aktivního parteru zejména pohostinského charakteru. V prostoru za kostelem návrh upomíná na umístění původního hřbitova. Veřejný prostor pod Zámečkem je obohacen o plochu dosud zastavěnou chátrajícím objektem na parcele č. 152/1. Zhodnocení využitelnosti a pěší prostupnosti svažitého terénu je docíleno terasovým uspořádáním. Plochu před MÚ ŽR návrh uzpůsobuje důstojnému nástupní prostoru a posílení pěší prostupnosti podél hlavního dopravního tahu směrem k ulici 1. máje. Výškový rozdíl je řešen identickým terasovým uspořádáním. Úprava prostranství před bývalým hotelovým komplexem Javor řeší zejména složité křížení pěší a automobilové dopravy, potřebu zásobování aktivního parteru, potřebu parkovacích stání a kultivaci pěšího prostoru bezprostředně navazujícího na obchodní plochy.

Návrh s ohledem na předpokládané fázování realizace plně respektuje tranzitně zatíženou komunikaci 1. třídy (Klatovskou ulici), která je jedním ze základních determinujících prvků v řešeném území, zároveň ale i předjímá možnost provedení úprav veřejného prostoru po jejím případném vymístění mimo centrum města. Zklidnění okolních navazujících komunikací je docíleno zvýšením pojízdné úrovně, organizací dopravy nebo vhodným výběrem povrchového materiálu.

2017
Železná Ruda, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Tým

Ing. Aleš Raimr
MgA. Pavel Hrubý

Celková plocha řešeného území

14.340 m2

Stav

2017 studie metodického přístupu k rozvoji a obnově města

Klient

město Železná Ruda
Centrum města Železná RudaCentrum města Železná RudaCentrum města Železná RudaCentrum města Železná RudaCentrum města Železná RudaCentrum města Železná RudaCentrum města Železná Ruda