Revitalizace krajiny a vodního toku ve městě

Revitalizace krajiny a vodního toku ve městě

Studie navrhuje úpravy potoka a okolí v jihovýchodní části města. Území lze rozdělit do čtyř zájmových oblastí: horní mokřad, potok, spodní nádrž a vjezd do lyžařského areálu.

Návrh si klade za cíl využít typizovaných, nenákladných metod hydrologických a ekologických úprav pro zlepšení kvality málo využívaného veřejného prostoru a zharmonizovat vztah mezi zástavbou a okolní přírodou.
 
Termín HDV (hospodaření s dešťovou vodou) je používán pro podobné zásahy v České republice i v zahraničí. HDV přístup vytváří přírodě-blízkou infrastrukturu na bázi zachycování srážkové vody v území dopadu a umožní její vsáknutí, odpaření, nebo kontrolovaný přesun. Úspěšná implementace vytváří hodnotnější ekosystém, umožní lepší využívání krajiny, může pozitivně ovlivnit hodnotu pozemků a nemovitostí a pomáhá překonat konflikt mezi přírodními cykly a lidskou činností.
 
Hydrologické aspekty jsou většinou řešeny čistě technicky a výstavba (včetně úprav veřejných ploch) zase často podceňují prostorovou a ekologickou hodnotu ekologické infrastruktury. Tato studie si klade za cíl využít poznatků z kombinovaného přístupu pro vytvoření nových kvalit v území.
 
Návrh ilustruje možné řešení celého území, kde kombinace drobných úprav zlepší kvalitu vody a prostředí a nabídne obyvatelům nové možnosti využívání zajímavých a příjemných míst k pobytu.
 
2017
Kašperské Hory, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Tým

Ing. Aleš Raimr
B. Arch. Peter Bednár

Celková plocha řešeného území

35.470 m2

Stav

2017 studie proveditelnosti pro hydro-ekologická opatření

Klient

město Kašperské Hory
Revitalizace krajiny a vodního toku ve městěRevitalizace krajiny a vodního toku ve městěRevitalizace krajiny a vodního toku ve městěRevitalizace krajiny a vodního toku ve městěRevitalizace krajiny a vodního toku ve městěRevitalizace krajiny a vodního toku ve městě