revitalizace Žižkova náměstí

revitalizace Žižkova náměstí

Záměr studie proveditelnosti urbanistického rozvoje města Kašperské Hory primárně slouží k vytvoření zastavovací situace rozvojové lokality Žižkovo náměstí, ke stanovení rozsahu a kvality veřejných prostranství, ke stanovení závazných regulačních podmínek možné budoucí výstavby v území a k ověření využitelnosti této regulace.

Zpracovatel hledal adekvátní regulativ (typ a objem zástavby) s ohledem na charakter okolní zástavby, na dopravní obslužnost řešeného území i širšího okolí, na předpokládané funkční využití a nároky na dopravu v klidu, které bude navrhovaná zástavba přirozeně generovat, ale v neposlední řadě i s ohledem na samotný standard převážně bytové zástavby.

Řešená oblast dnes prakticky nevyužívaného volného prostranství již neexistujícího komplexu kasáren navazuje na centrum obce a je situována uvnitř hranice památkové zóny i CHKO Šumava.

Navrhovaná zástavba je tvořena kombinací částečné blokové struktury a solitérních objektů s max. dvěma nadzemními podlažími, jedním suterénním a jedním podkrovním podlažím. Objekty tvoří nesouvislou zástavbu na hraně veřejného prostranství. Vjemu částečné blokové zástavby je docíleno zejména propojením hlavních hmot jednopodlažními hmotami s parkováním pro rezidenty. Tato koncepce současně umožňuje vizuální oddělení uličního prostoru od soukromých předzahrádek a poloveřejného parku uvnitř vnitrobloku.

Součástí studie je i návrh částečné zástavby dnes volného prostranství před objektem DPS. Tato plocha o rozloze 1/3 centrálního náměstí Kašperských Hor v daném místě nevytváří vhodné podmínky pro vznik kvalitního městského prostoru - lokálního centra. Z důvodu dotvoření uliční fronty v ulici Šumavská, vzniku přívětivého náměstí v místě křížení ulic Šumavská a Petra Bezruče, ale i s ohledem na dostatečné obklopení objektu DPS okolní zástavbou jsou v předmětném místě navrženy optimální objemy hmot ryze městského charakteru a s aktivním parterem.

2017
Kašperské Hory, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Tým

Ing. Aleš Raimr
MgA. Pavel Hrubý
B. Arch. Peter Bednár

Celková plocha řešeného území

13.244 m2

Celková podlažní plocha

4.438 m2 (HPP)

Stav

2017 studie proveditelnosti urbanistického rozvoje města

Klient

město Kašperské Hory
revitalizace Žižkova náměstírevitalizace Žižkova náměstírevitalizace Žižkova náměstírevitalizace Žižkova náměstírevitalizace Žižkova náměstírevitalizace Žižkova náměstí