Rezidence Parková Čtvrť

Rezidence Parková Čtvrť

Území se nachází v severní části původního areálu Nákladového nádraží Žižkov a je urbanisticky členěno na pět městských obytných bloků, které jsou definovány vnější a nově budovanou vnitřní uliční sítí. Nově budovaná zástavba doplňuje městskou strukturu podél ulic Jana Želivského a Olšanská, a rovněž dotváří chybějící kvadrant Basilejského náměstí. Z jižní strany tvoří nové domy protějšek historické budovy nákladového nádraží.

Základní koncepce vychází z historického urbanismu Vinohrad a Žižkova, pro který je charakteristická městská bloková výstavba. Jednotlivé bloky jsou řešeny jako polootevřená městská struktura, která umožňuje vytvářet a logicky uspořádat hierarchii veřejného a soukromého prostoru. Z veřejných prostorů ulic a pěších zón je možno vstoupit do jednotlivých zklidněných vnitrobloků, které mají funkci poloveřejného prostoru.

Hmotově jsou jednotlivé bloky členěny do více bytových domů s průměrnou podlažností okolo šest pater. Objemy bytových domů jsou výškově diferencovány s odkazem na přirozeně rostlou blokovou zástavbu, která se vyznačuje stylovou i výškovou různorodostí. Každý blok má dále jednu dominantu, která je dvanáctipodlažní a převyšuje tak okolní průměrnou zástavbu o šest pater. Dominanty jsou umístěné na nárožích bloků tak, že akcentují centrální část území.

Západo-východním směrem protíná území „zelená“ osa. Jedná se o veřejný prostor s větším podílem zeleně a vodními plochami, který slouží jako klidová odpočinková zóna jak pro rezidenty, tak pro širší veřejnost. Zelená osa prochází těžištěm celého území, kde se rozevírá v místě křížení s kolmou ulicí do menšího náměstí, které slouží jako lokální centrum nově budované čtvrti. Tomu je přizpůsoben i parter budov s prostory restaurací a kaváren, které vnášejí do středu území aktivní veřejný život.

Vedle návrhu urbanistického řešení JCA působí v roli hlavního architekta, jako zpracovatel projektu parteru a sadových úprav a jako autor architektonického návrhu fasád vybraných objektů. Pro ztvárnění fasád ostatních budov v území bylo osloveno osm různých architektonických kanceláří, tak aby byla v území zajištěna různorodost architektonického pojetí. Autorsky se tak na vzhledu lokality podílí více týmů.

 
2021
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Aleš Raimr

Architekt projektu

Mg.A. Ondřej Hrozinka

Tým

B. arch. Peter Bednár
Ing. arch. Katarína Duchoslavová
Ing. arch. Jan Fiedler
Mgr. A. Jan Hofman
MgA. Pavel Hrubý
Ing. arch. Ilia Charushin
Ing. Zdeňka Chvátalová
Ing. Jan Krátký
Ing. arch. Hana Lukešová
Ing. arch. Michal Nácovský
Ing. Eva Neumannová
Mga. Kateřina Pazourková
Ing. Kamil Plavec
Ing. arch. Marie Pokorná
Ing. Pavel Prchal
Anna Salingerová Msc.
Ing. Roman Šubrt
Ing. arch. Petr Šusta
Ing. Dominika Gabrielle Tesárková
Ing. arch. Lukáš Vacovský
Ing. Martin Vítek
Ing. Jan Zajíček

Celková plocha řešeného území

Sektor A _ 67.920 m2

Celková podlažní plocha

Sektor A
Blok I – 32.417 m2
Blok II – 31.969 m2
Blok III – 30.120 m2
Objekt IIIb – 1.912 m2
Blok IV – 25.380 m2
Blok V – 25.380 m2
Mateřská školka – 1.476 m2

Stav

2021 stavební povolení - veřejné prostory a vybrané bloky

Klient

Central Group a.s.
Rezidence Parková ČtvrťRezidence Parková ČtvrťRezidence Parková ČtvrťRezidence Parková ČtvrťRezidence Parková ČtvrťRezidence Parková Čtvrť