Rozvojové území Avia Letňany

Rozvojové území Avia Letňany
Záměrem studie je prověření limitů a vypracování návrhu revitalizace bývalého výrobního areálu Avia v Letňanech o celkové rozloze přesahující 66 hektarů, který je celoměstsky významnou transformační oblastí.

Koncepce návrhu reaguje na složitou situaci v území vyplývající z rozlohy území, jeho odtrženosti od okolí, z daností platného územního plánu, probíhajících změn územního plánu, majetkových vztahů a z komplikované dopravní situace v území.

Převažující bytová funkce navrhované zástavby je doplněna službami, obchody, administrativou a veřejnou vybaveností (mateřské školky, základní školy) s cílem vytvořit městskou čtvrť podporující vznik pracovních příležitostí. Městského charakteru urbanistické struktury je pak docíleno polouzavřenou blokovou zástavbou s jasnou hierarchií veřejných, polo-veřejných a soukromých prostor. Návrh umožňuje zachování vytipovaných industriálních objektů, začleňuje vybrané části stávající vzrostlé zeleně a vymezuje nezastavitelné (parkové) plochy zeleně, které svým uspořádáním významně zvyšují prostupnost území pro pěší a cyklisty.

Základním prvkem urbanistické kompozice je pěší bulvár, který se vine celým areálem a ve třech směrech propojuje nejvýznamnější cíle v území a jeho okolí (Letňanské sídliště, prostor nádraží Čakovice a obchodní centrum Čakovice u ulice Kostelecká). Na bulvár navazuje zahuštěná osnova veřejných prostor, které již definují jednotlivé segmenty a bloky rozsáhlého území a tvoří celistvou uliční osnovu budoucího města a jeho vazeb na další dílčí a důležité prostory v území (stávající rezidenční zástavba podél ulice Tupolevova, plánovaná výstavba v navazujících rozvojových částech, zástavba Letňanské zahrady, vazby přes železniční kolejiště do Čakovic apod.).

web AVIA CITY

 

 

2020
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Aleš Raimr

Tým

Ing. arch. Boris Vološin
Ing. arch. Jan Fiedler
Mgr. A. Jan Hofman
Mgr. A. Ondřej Hrozinka
B. arch. Peter Bednár
M. Arch. Lucie Senešiová
MgA. Pavel Hrubý
Ing. Roman Šubrt
Ing. arch. Ján Ferenčík
Ing. arch. Tereza Nalezená
Ing. Kamil Plavec
Ing. arch. Ondrej Zajac
Ing. arch. Petra Huňková
Ing. Zdeňka Chvátalová

Celková plocha řešeného území

661.100 m2

Stav

2020 podkladová studie pro změnu územního plánu

Klient

Odien Real Estate a.s.
Rozvojové území Avia LetňanyRozvojové území Avia LetňanyRozvojové území Avia Letňany