West Point Ruzyně

West Point Ruzyně

Záměr naplňuje vizi transformace areálu s halovými objekty na novou městskou strukturu v podobě převážně residenčních polo-uzavřených bloků s jasně definovanou hierarchií veřejných, polo-veřejných / polo-soukromých a soukromých prostor. Vhodně situované služby a obchody v parteru objektů a zařízení předškolního i školního vzdělávání pak mohou dát vzniknout samostatnému lokálnímu centru s atributy kvalitního udržitelného urbanismu živé městské čtvrti.

Návrh architektury městských bloků odpovídá nejen rozmanité půdorysné stopě bloků, požadavkům programu konkrétního investora, ale zároveň vychází i z požadavků na členění městských bloků, výškové uspořádání území, z požadavků na umístění aktivního parteru, čtyř mateřských školek, samostatného areálu základní školy nebo z podmínek regulace vyplývajících z Podkladové studie pro změnu územního plánu.

Veřejné prostory vzájemně navazují přes pohyblivé úběžníky, jednotlivá prostranství se postupně otevírají dle podmínek regulace. Základní koncepce rozmístění hmot sleduje myšlenku umístit objekty s nejvyšší podlažností a případně nárožní dominanty směrem k centrální komunikační ose území, a naopak ke stávající zástavbě umísťovat objekty s minimální výškou. Vzhled jednotlivých rezidenčních objektů bude vypracován na základě výstupů z vypsaného workshopu.

Navrhovaná přeměna oblasti zvyšuje v neposlední řadě zásadním způsobem prostupnost území a umožňuje snadný přístup na území Divoké Šárky a do Obory Hvězda. Záměr je rovněž plně koordinován s projektem plánované modernizace železniční trati Praha – Kladno a s přemístěním železniční stanice Liboc.

 
 
2021
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Aleš Raimr

Tým

M. Arch. Lucie Senešiová
MgA. Pavel Hrubý
Ing. Roman Šubrt
Mgr. A. Ondřej Hrozinka
Ing. arch. Jan Fiedler
Ing. Ondřej Hec
Ing. arch. Petra Huňková
Mgr. ing. arch. Martyna Ewa Suderová

Celková plocha řešeného území

163.983 m2

Celková podlažní plocha

HPP nadzemních podlaží _ 229.287 m2 (včetně ZŠ)
HPP podzemních podlaží _ 152.871 m2

Stav

2021 urbanistická studie

Klient

Central Group a.s.
West Point RuzyněWest Point RuzyněWest Point RuzyněWest Point RuzyněWest Point RuzyněWest Point Ruzyně