BVV

BVV

Areál brněnského výstaviště a navazujících území – mezinárodní urbanistická ideová  soutěž

Hlavní strategií  návrhu je revitalizace nesourodého území BVV pomocí urbanistické mřížky. Ta vytváří strukturu navazující na kontextuálně hodnotné budovy a osy areálu, výrazně rozšiřuje možnosti vstupů do území, ujasňuje prostorovou definici hierarchizovanou sítí veřejných prostranství a vytváří plochy pro budoucí postupný rozvoj.

Cílem je provázat obrovský areál BVV (rozlohou srovnatelný s historickým centrem Brna) s okolním městem, zachovat (a posílit) veletržní funkci a vytvořit z mnohých naddimenzovaných, nevyužívaných nebo nepřístupných ploch výstaviště kompaktní, otevřený a multifunkční městský prostor.

Funkce
Těžištěm nově navržené městské struktury je veden bulvár s novou tramvajovou linkou, která v budoucnu zajistí dobrou dopravní obslužnost rozsáhlého území a posílí městský charakter zástavby. Je navržena jednoduchá mřížka vymezující zastavitelná území.

V rámci každého bloku je uvažován mix funkcí od rezidence, administrativu až po veřejnou vybavenost a služby v parteru.
V jihovýchodním cípu ve vazbě na dnešní kongresový hotel je uvažován nový multifunkční kongresový sál s kapacitou 2500 osob. V předprostoru nového pěšího vstupu BVV Lipová umisťujeme jako nový landmark území 40 m vysokou věž.

Zeleň
Historická budova zámečku je obkroužena centrálním parkem v režimu trvale přístupném veřejnosti. 3,5 hektaru parkových úprav vytváří relaxační zónu jak pro návštěvníky veletrhů tak pro každodenní využívání okolními obyvateli.

Výstavnictví
Rozvoj samotného výstaviště je dán novou hranicí ze severu a západu a novou vstupní branou Lipová. Zde jsou vyčleněny plochy pro výstavbu nových výstavních hal a blok pro servisní a provozní účely. Princip mřížky však umožňuje využívat pro výstavnictví dle potřeby i plochy, které jsou určeny k městské výstavbě v delším horizontu (možnost využití pro povrchové parkování apod.).

2017
Brno, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Architekt projektu

B. Arch. Peter Bednár
Mgr.A. Jan Hofman

Tým

Ing. Kamil Plavec
MgA. Katka Pazourková

Celková plocha řešeného území

128 ha

 

Stav

2017 soutěžní návrh, 1. cena

Klient

Kancelář architekta města Brna
BVVBVVBVVBVVBVVBVV