Hotel a administrativní soubor Hradec Králové

Hotel a administrativní soubor Hradec Králové

Historicky byl pozemek vždy zamýšlen jako jeden městský blok jasně vymezený ulicemi S.K. Neumanna, Kolárova a Haškova s průčelím do Riegrova náměstí. V jihozápadní části náměstí byla výstavba tohoto bloku započata, nicméně seskupení šesti městských domů, které zde stálo, ustoupilo před výstavbou hotelu Černigov. Náš návrh vychází z principu městského bloku, který je pro danou lokalitu přirozený a funkční s tím, že se snaží tento princip sesouladit se stavebním programem investora i s dalšími požadavky územně plánovací regulace. Blok výrazně nepřevyšuje okolní zástavbu i přes to, že to územně plánovací dokumentace v části pozemku připouští. Navrhovaný blok je členěn podle funkční náplně jednotlivých objektů s tím, že mezery mezi budovami umožňují přístup do vnitrobloku. Vnitroblok je koncipován jako poloveřejný prostor s vysokým podílem zeleně, jež má potenciál vytvořit v místě jedinečnou kvalitu, ze které budou synergicky těžit okolo stojící budovy.

Hlavní budova hotelu je umístěna na nároží ulic S.K.Neumanna a Kollárova, tak aby se tento roh stal živým místem nejblíže směrem k centru města. Natočení hotelu je dáno jak požadavkem odboru památkové péče (viditelnost hodin) tak sledováním proudnicového vektoru hlavního komunikačního toku, ke kterému se přimyká prostor před vstupem do hotelu. Směrem do náměstí a směrem do ulice Haškova jsou lokalizovány kancelářské budovy, kde minimálně směrem do náměstí navrhujeme v parteru využití pro obchod a služby.

2014
Hradec Králové, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Tým

Dipl. arch. Vincent Marani, AIA
Ing. Petr Kužela
Mgr. A. Jan Hofman
Mgr. A. Ondřej Hrozinka
Ing. Tomáš Bíma
Ing. Marie Mrázová
Ing. Kamil Plavec

Celková podlažní plocha

38.300 m2

Stav

2014 soutěžní studie

Klient

CPI
Hotel a administrativní soubor Hradec KrálovéHotel a administrativní soubor Hradec KrálovéHotel a administrativní soubor Hradec KrálovéHotel a administrativní soubor Hradec Králové