Rozvojové území Ruzyně – Nová Ruzyně

Cílem podkladové studie je prověření limitů území a vypracování návrhu revitalizace brownfieldu – stávajícího souboru převážně logistických areálů s důrazem na kvalitní a koncepční rozvoj území i stanovení jasných zásad rozvoje území. Urbanistická studie přezkoumává řešení problémů v území skrze design, v tomto případě zejména jasné prostorové uspořádání budoucí městské zástavby s hierarchií veřejných a poloveřejných prostor, prostupností území a podmínek pro vznik nového sousedství.

Stěžejním záměrem návrhu je vytvoření úspěšné městské čtvrti s převážně rezidenční funkcí s potenciálem vzniku lokálního městského centra. Důraz je proto kladen na umístění vhodného mixu funkcí obchodních aktivit, veřejné vybavenosti (mateřské školky, základní školy, plochy pro kulturu a zdravotnictví atd.) nebo vytvoření pracovních příležitostí v území. Protože je řešené území výrazně determinováno přiléhající železniční tratí a uzavřeným areálem Armády České republiky, studie se soustředí i na zvýšení provázanosti s okolím.

Součástí výstupu studie je v neposlední řadě soubor regulačních podmínek zahrnující např. vymezení veřejných prostranství, šířky uličních profilů, rozlohu parku a náměstí, umístění zeleně a stromořadí, maximální výškovou hladinu objektů, umístění veřejné vybavenosti atd.

 
 
2018
Praha, Česká republika

Odpovědný architekt

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Hlavní inženýr projektu

Ing. Aleš Raimr

Tým

M. Arch. Lucie Senešiová
MgA. Pavel Hrubý
Ing. Zdeňka Chvátalová
Ing. arch. Lukáš Vacovský

Celková plocha řešeného území

565.650 m2

Celková podlažní plocha

HPP nadzemních podlaží _ 449.986 m2

Stav

2018 podkladová studie pro změnu územního plánu

Klient

Městská část Praha 6
Rozvojové území Ruzyně – Nová RuzyněRozvojové území Ruzyně – Nová RuzyněRozvojové území Ruzyně – Nová RuzyněRozvojové území Ruzyně – Nová RuzyněRozvojové území Ruzyně – Nová RuzyněRozvojové území Ruzyně – Nová Ruzyně